ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโสกเก่า-อุมุง (จุดห้วยซำม่วง) บ้านโสกใหม่ หมู่ที่ 2

Posted by:

0

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโสกเก่า-อุมุง (จุดห้วยวังเปือย) บ้านโสกใหม่ หมู่ที่ 2

Posted by:

0

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกสายวัดป่าบ้านวังอาบช้าง-ภูหวด บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 12

Posted by:

0

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๖

Posted by:

เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลเขาแก้วได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะกรรมการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการหมู่บ้านเทิดทูลพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำบ้านนาป่าหนาด
                        

0

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๖

Posted by:

เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลเขาแก้วได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะกรรมการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการหมู่บ้านเทิดทูลพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำบ้านนาป่าหนาด
                        

0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

เมื่อวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเขาแก้ว โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  ณ  สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอเชียงคานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจาก นายสมสมัย  พรมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว ในนามผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในพิธี
                           

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน

Posted by:

วันที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลเขาแก้วรู้สึกมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย ซึ่งได้เข้ารับการศึกษาดูงานใน เรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
     

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง จ.อุดรธานี

Posted by:

วันที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลเขาแก้วรู้สึกมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาตำบลเชียงเพ็ง   จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เข้ารับการศึกษาดูงานใน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและด้านวัฒนธรรม
           

0
Page 1 of 2 12