โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๖

Posted by:

เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลเขาแก้วได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะกรรมการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการหมู่บ้านเทิดทูลพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำบ้านนาป่าหนาด
                        

0

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔๖

Posted by:

เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลเขาแก้วได้มีโอกาสร่วมต้อนรับคณะกรรมการกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการหมู่บ้านเทิดทูลพิทักษ์รักษาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำบ้านนาป่าหนาด
                        

0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

เมื่อวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเขาแก้ว โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  ณ  สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอเชียงคานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจาก นายสมสมัย  พรมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว ในนามผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในพิธี
                           

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน

Posted by:

วันที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลเขาแก้วรู้สึกมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย ซึ่งได้เข้ารับการศึกษาดูงานใน เรื่องของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
     

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเชียงเพ็ง จ.อุดรธานี

Posted by:

วันที่  ๒๒  กันยายน ๒๕๕๙  เทศบาลตำบลเขาแก้วรู้สึกมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาตำบลเชียงเพ็ง   จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เข้ารับการศึกษาดูงานใน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและด้านวัฒนธรรม
           

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ

Posted by:

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเขาแก้วรู้สึกมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาตำบลเชียงเพ็ง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้เข้ารับการศึกษาดูงานใน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและด้านวัฒนธรรม
         

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลยางหล่อ จ.หนองบัวลำภู

Posted by:

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเขาแก้วรู้สึกมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาตำบลยางหล่อ จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งได้เข้ารับการศึกษาดูงานใน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
     

0

โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีโฮมสเตย์บ้านนาป่าหนาด

Posted by:

เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเขาแก้วร่วมกับชุมชนจัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีโฮมสเตย์บ้านนาป่าหนาด ม.๔ และ ม.๑๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
       

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

Posted by:

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลเขาแก้วรู้สึกมีความยินดียิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้เข้ารับการศึกษาดูงานใน เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและด้านวัฒนธรรม
         

0

งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี ๒๕๕๙

Posted by:

เมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเขาแก้ว นำโดย นายสมสมัย  พรมจันทร์  นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว  ร่วมกับ คณะบริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชน ชาวตำบลเขาแก้ว  ได้นำขบวนแห่ของ วัฒนธรรมไทดำ และชุดการแสดงไทดำ บ้านนาป่าหนาด เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน  โดยนายคุมพล  บรรเทาทุกข์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  พร้อมด้วยนางชุติมา  บรรเทาทุกข์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย  เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคานประจำปี ๒๕๕๙  ณ  สามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
 
                             

0
Page 1 of 2 12