รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกสายนาป่าหนาด-น้ำฮวย (นานายวิชัย-นานายแสง) บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 4

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร m.4

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่องน้ำลึก – โนนผักเน่า (ห้วยน้ำฮวย) บ้านนาเบน หมู่ที่ 3

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร m.3

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตาด – ห้วยผามุม (นานางหนูลาน) บ้านตาดซ้อ หมู่ที่ 6

Posted by:

คลิ๊กที่นี่

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิดซอยบ้านนายสนามและบ้านนางพุทธิษา บ้านท่าบม หมู่ที่ 9

Posted by:

คลิกที่นี่

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาหนองแอก – โสกใหม่ บ้านโสกใหม่ หมู่ที่ 11

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร m.11

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกสายบ้านท่าบม – ห้วยสงเปือย บ้านท่าบม หมู่ที่ 13

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร m.13

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำน้ำฮวย – ฝายหนองบอน บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 12

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร m12

0

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายร่องน้ำลึก – โนนผักเน่า (ห้วยน้ำฮวย) บ้านนาเบน หมู่ที่ 3

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0
Page 1 of 7 12345...»