ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อถังขยะ จำนวน 280 ใบ

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาแก้ว – ห้วยตาด บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 7

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

รายงานผลการพิจาราญาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิดซอย รพ.สต. บ้านท่าบม หมู่ที่ 9

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายถนัด บุดดา) บ้านท่าบม หมู่ที่ 8

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองขอนดู่ (จุดห้วยหินซา) บ้านท่าบม หมู่ที่ 8

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองขอนดู่ – ภูใหญ่ บ้านท่าบม หมู่ที่ 8

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0
Page 1 of 3 123