ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการโรงกรองน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน บ้านท่าบม หมู่ที่ 9

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณประโยชน์บ้านนาป่าหนาด บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 12

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0