โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Posted by:

เมื่อวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเขาแก้ว โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดโครงการ “ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  ณ  สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอเชียงคานเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  และได้รับเกียรติจาก นายสมสมัย  พรมจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว ในนามผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานในพิธี
                           

0

Add a Comment