ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

Add a Comment