ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อถังขยะ จำนวน 280 ใบ

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

Add a Comment