ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณประโยชน์บ้านนาป่าหนาด บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 12

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร

0

Add a Comment