ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
คำว่าตาด  หมายถึง  หินเป็นชั้นๆ  กั้นแม่น้ำฮวยจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง คล้ายฝายกั้นน้ำและบริเวณนั้นมีต้นซ้อ(เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่)ขึ้นอยู่มากในบริเวณนั้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  บ้านตาดซ้อ
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่บ้านตาดซ้อ  มีความหมายมาจากชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากถิ่นอื่นเพื่อออกจากสัตว์ป่า  จับหอย  ปู  ปลา  ตามลำห้วย เมื่อก่อนป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าหนาทึบมีสัตว์ป่านานาชนิดทั้งเก้งกวาง  เห็น  นก  หมูป่า  ชาวบ้านกลุ่มนี้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เขียวขจีของทำเลแห่งนี้  จึงชักชวนกันมากันมาถางแผ้วถางป่า  แล้วทำไร่  ปลูกข้าวไร่ปลูกงาปลูกฝ้ายพอป่าโล่งเตียน  เป็นระยะเวลานานพอสมควร  จึงปลูกสร้างบ้านด้วยไม้ไผ่  ไม้วาง  เป็นที่พักอาศัย  และในระยะเวลาต่อมามีการปลูกสร้างบ้านเพิ่มขึ้นเป็น 5  หลังคาเรือน  จึงตั้งเป็นหมู่บ้านโดยตั้งชื่อว่า  บ้านตาดซ้อ  มีจำนวนครัวเรือน  185  ครัวเรือน  และปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือน  225  ครัวเรือน  จำนวนประชากร  840  คน  โดยมีนายปรีชา  ยามดี  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง  ภูแก้ว   บ้านก้องง้อม   หนองปาด  ซำบง  ผาฮิ่น