ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
นาหมายถึงที่ปลูกข้าวซึ่งทำเป็นคันขึ้น  เบนคือ  สัตว์เล็กๆชนิดหนึ่งชาวบ้านเรียกว่า เมนเป็นสัตว์ประเภทตัวเรือดและเหาตังคล้ายเหาแต่โตกว่ามักจะอยู่
ตามเสื้อผ้าที่คนสกปรกเสื้อผ้าไม่ซัก  และชอบดูดกินเลือดคน  ดังนั้นนาเมนคงหมายถึง  บ้านที่มีนาและมีเมนมากและต่อมาคำว่าเมนได้เพี้ยนมาเป็นเบน
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
เดิมชาวบ้านนาเบน เป็นชาวบ้านโพนทอง  ตำบลนาซ่าว  ต่อมาพากันอพยพย้ายที่ทำกินตามที่ไร่นา  บริเวณบ้านกกบาง  อยู่กันกระจัดกระจายตามที่ไร่นาของตนเองครั้งแรกอยู่ที่  15  ครอบครัว  นายเพีย  จันทะวงศ์และขุนคำภา  และชาวบ้านทั้ง  15  ครอบครัว  ตกลงกันตั้งชื่อว่าหมู่บ้านกกบาง  ชาวบ้านได้ล้มป่วยกันประมาณ  8-9   คนจึงตกลงกันย้ายหมู่บ้านมาอยู่บริเวณหนองเมน   ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำฮวย  มีชาวบ้านเพิ่มขึ้น  เป็น  30  ครอบครัวและตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่าบ้านนาเมน  ภายหลังทางนัดประชุมชาวบ้านเพื่อแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน  ได้เสนอนายแดง  สีหงเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก  และขุนคำภา  เป็นผู้ช่วย  ต่อมาชื่อบ้านนาเมน มีการเขียนผิดเพี้ยนกลายเป็นบ้านนาเบนจนถึงปัจจุบัน  มีจำนวนครัวเรือน  200  ครัวเรือน  ประชากร  967  คน  และมีนายอมร  ธรรมมาใหม่  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

สถานที่สำคัญ
พระบรมสารีริกธาตุ
สถานที่หรือสิ่งสวยงามตามธรรมชาติ
อ่างเก็บน้ำตาดเปาะ