ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
หนาด  เป็นไม้ชนิดหนึ่งใบใหญ่ยาวเป็นขน  มีกลิ่นฉุน เหม็น  ใช้ทำยา  นาป่าหนาดหมายถึงนาที่มีต้นหนาดมากแต่เดิมหมู่บ้านนาป่าหนาดมีพืชจำนวนหนึ่งขึ้นมากนั่นคือต้นหนาดพืชนี้อยู่มากมายชาวบ้านถือว่า  ต้นหนาดเป็นยาสมุนไพรอย่างดี  รักษาโรคได้หลายอย่างและมีความเชื่อว่าต้นหนาดผีกลัวมาก  จึงใช้ต้นหนาดในการปราบผี  เนื่องจากต้นหนาดมีอยู่ทั่วไปแม้แต่ในทุ่งนาก็ยังมีต้นหนาดเต็มไปหมด  จึงเรียก  บ้านนาป่าหนาด ตั้งแต่นั้นมาขณะนี้ต้นหนาดนั้นยังพอมีอยู่บ้านแต่ยังไม่มากมายเหมือนเก่า
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
ไทดำเป็นชนชาติไทยที่เรียกตนเองว่าไต  แต่มีคนเรียกชื่อไปต่างๆหลายชื่อเช่น  ลาวโซ่ง  ไทยโซ่ง  ลาวซงดำ  ผู้ไตซงดำ  หรือไทยโซ่งดำ  แต่คำว่าไทดำจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ถิ่นเดิมอยู่ที่  เมืองสิบสองจุไท  บริเวณแม่น้ำดำ  แม่น้ำแดง  ในสิบสองจุไทนี้มีเมืองแถง(ปัจจุบันอยู่เมืองเบียนเดียนฟู)  จากการบอกเล่าของผู้สูงอายุเล่าต่อกันมาว่าประมาณปีพ.ศ.2460  ชาวไทดำได้อพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่แถวนี้เนื่องจากบริเวณนี้มีต้นหนาดขึ้นอยู่มากมายครั้งแรกเรียกชื่อว่า บ้านป่าติ้ว  ต่อมาเปลี่ยนชื่อว่าบ้านนาป่าหนาดจนถึงปัจจุบัน  และได้แยกบ้านนาป่าหนาดออกเป็น  2  หมู่บ้านโดยมี  บ้านนาป่าหนาด  หมู่ที่  4  มีจำนวนครัวเรือน  161  ครัวเรือน  จำนวนประชากร  538  คน  โดยมีนายสุทธิสอาน  นามกอง  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน  ส่วนบ้านนาป่าหนาด  หมู่ที่  12  มีจนำนวนครัวเรือน  137  ครัวเรือน  จำนวนประชากร  504  คน  มีนายวิวัฒน์  คุณาพันธ์  ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ศาลเจ้าบ้าน,  ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ, ศิลปะการแสดงของไทดำ

สถานที่หรือสิ่งสวยงามตามธรรมชาติ
ภูเขาแก้ว,ภูหวด