ความหมายของชื่อหมู่บ้าน
บ้านโสกจากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าตั้งตามลักษณะภูมิประเทศกล่าวคือเดิมที่ตั้งหมู่บ้านตั้งอยู่ริมน้ำฮวย  ซึ่งปัจจุบันเป็นทุ่งนาห่างจากที่ตั้งหมู่บ้านปัจจุบันประมาณ  500  เมตร  ในฤดูฝนทุกปีจะเกิดน้ำท่วมบ้าน  จึงย้ายมาตั้งณ ที่ตั้งปัจจุบัน(ในขณะนั้นเป็นที่ดอนสูงน้ำท่วมไม่ถึง)และให้ชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าบ้านโสก  (ขณะที่น้ำท่วมนั้นจะไหลเชี่ยวกัดเซาะผิวดินให้ลึกลงไปมากชาวบ้านจึงเรียกว่าโสก)
ประวัติความเป็นมาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน
แต่เดิมหมู่บ้านตั้งอยู่ทางทิศวันตกของหมู่บ้าน  ชื่อว่าบ้านป่าหมาก  สมัยนั้นมีผู้นำหมู่บ้านชื่อขุนสี  มนุมาส   ต่อมาน้ำท่วมหมู่บ้านทุกปี  ผู้นำหมู่บ้านจึงพาลูกบ้านอพยพย้ายบ้านไปอยู่ริมน้ำอวยประมาณ  20 หลังคานเรือน  อยู่ประมาณ  20  ปี   ห่างจากบ้านป่าหมากประมาณ  2 กิโลเมตรและได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่าบ้านโสกลึกเพราะบริเวณที่ตั้งนั้นมีแม่น้ำอฮยนปนหอนสิมเป็นโสกลึก  ต่อมาได้เปลี่ยนผู้นำหมุ่บ้านคนใหม่คือ  นายพรมมี    อาษารินทร์  จึงได้ย้ายอพยพมาจากริมน้ำฮวยห่างจากหมู่บ้านเดิมประมาณ1  กิโลเมตรตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งใหม่นี้ว่าบ้านโสกเก่าเพราะมีบางส่วนย้ายต่อไปอีกและตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านโสกใหม่และเรียกชื่อมาจนถึงปัจจุบัน  มีจำนวนครัวเรือน  159  ครัวเรือน  ประชากร  602  คน  โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ  นายลำพูน  แสงทอง

สถานที่ท่องเที่ยว
ถ้ำเม่น   ภูเขาแก้ว   หนองกงเกวียน