บ้านโสกใหม่หมู่ที่  2  ตำบลเขาแก้ว  อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านหนึ่งของอำเภอเชียงคานได้แยกตัวออกจากหมู่บ้านโสกเพมาทำสวน  อยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านโสกเก่า  หมู่ที่  1  ตำบลเขาแก้ว  เมื่อ พ.ศ.2493 โดยขุนศรีพนมมาศ(นายสาลี)และครอบครัวของแม่เฒ่ามูล  และแม่เฒ่าสุกได้พากันอพยพมาทำสวนอยู่ทางทิสตะวันออกของบ้านโสกเก่า ต่อมาบุตรหลานและญาติพี่น้องของขุนศรีพนมมาต  และแม่เฒ่าทั้งสองได้พากันอพยพติดตามมาหลายครอบครัวขุนศรีพนมมาตจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นใหม่ว่า  บ้านโพนป่าเฮี้ย  และเลือกนายแพงสี  ซ้ายจันทร์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกต่อมาเปลี่ยนชื่อหมุ่บ้านโพนป่าเฮี้ยเป็น  บ้านโสกใหม่  และได้สร้างวัดขึ้น  และได้นิมนต์หลวงปุ่แถว(สีมา)มาจำพรรษา  เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ตั้งหมู่บ้านมาจนปัจจุบัน  มีผู้ใหญ่บ้านปกครองติดต่อกันมาตามลำดับดังนี้
1  นายแพงสี        ซ้ายจันทร์
2  นายผอง  อองภา
3  นายอินทรี  นามกอง
4  นายวัง   ยามดี
5  นายมา    สิงห์สถิต
6   นายสี   กระฮาดหนู
7  นายบิน  ซ้ายจันทร์
8  นายอานนท์  ศรีหาภูธร  คนปัจจุบัน

ฉะนั้นรวมอายุตั้งหมู่บ้านโสกใหม่แล้วได้ประมาณ  75  ปี ปัจจุบันบ้านบ้านโสกใหม่ หมู่ที่  2  ตำบลเขาแก้ว  มีจำนวนครัวเรือน  190  ครัวเรือน  มีประชากร  811 คน  เป็นหมู่บ้านอพป.  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2525

สถานที่ท่องเที่ยว
ภูเขาแก้ว  เป็นภูที่สวยงามที่สุด