ชื่อ - นามสกุล :นายคาวี บุดดาเหลา
ตำแหน่ง :คนงาน (ขับรถบรรทุกน้ำ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0879452548
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3