ชื่อ - นามสกุล :นายเนติพงษ์ มูลถวิล
ตำแหน่ง :คนงาน(ดับเพลิง)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0621811652
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3