ชื่อ - นามสกุล :นายใบ ไชยคีนี
ตำแหน่ง :คนงาน (ป้องกันและบรรเทาฯ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0613809616
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3