ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปทุมทิพย์ ดาสันทัด
ตำแหน่ง :คนงาน(นักการ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0807511493
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3