ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเวนิตา ทาป้อง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0883220773
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3