ชื่อ - นามสกุล :นายคุณานนท์ หนองบัว
ตำแหน่ง :คนงาน (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3