ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกมลชนก อุบลชัย
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0910535267
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม : ึ7