ชื่อ - นามสกุล :นายชัยพร หนองบัว
ตำแหน่ง :บุคคลปฏิบัติงานป้องกันฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0984681205
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3