ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมะลิวรรณ พิมพ์อ้น
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0819641887
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :