ชื่อ - นามสกุล :นางดรุณี ชาปาน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0956708459
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :