ชื่อ - นามสกุล :นายทรงเกียรติ ธนาสีโต
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :214 หมู่ที่ 3 บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
Telephone :0847859736
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :