ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัชชา พรมมา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :259 หมู่ที่ 10 บ้านน้ำภู ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย
Telephone :0930752466
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :