ชื่อ - นามสกุล :นางสาวมลฤทัย สุขจันดา
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :11 หมู่ที่ 3 บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
Telephone :0860999417
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :