ชื่อ - นามสกุล :นายเจษฎา สอนพรหม
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0910659344
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม :