ชื่อ - นามสกุล :นายลิด บุดดา
ตำแหน่ง :คนงาน (รักษาความสะอาด)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0833081321
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม : ึ7