ชื่อ - นามสกุล :นายเกียรติคุณ โฆษิตวัตน์
ตำแหน่ง :ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาแก้ว
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :97 หมู่ที่ 8 บ้านท่าบม ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
Telephone :0912232476
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภาเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม :