ชื่อ - นามสกุล :นายสุรเนตร์ แสงทอง
ตำแหน่ง :คนงาน (ประจำรถขยะ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0807615859
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองสาธารณสุข
หน้าที่ในกลุ่ม : 7