ชื่อ - นามสกุล :นายพัฒนไพร พรมจันทร์
ตำแหน่ง :ผช.นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0930659309
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : 6