ชื่อ - นามสกุล :นางสุมาพร จันทะแสง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0973196335
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : 6