ชื่อ - นามสกุล :นายแฉล่ม ไพศูนย์
ตำแหน่ง :คนงาน (ไฟฟ้า)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0833579694
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : 5