ชื่อ - นามสกุล :นายวีระชัย ไชยคีนี
ตำแหน่ง :คนงาน (โยธา)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0852167927
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : 5