ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกัลยา ไชยพรมมา
ตำแหน่ง :ผช.(นักวิชาการพัสดุ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0895698630
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : 4