ชื่อ - นามสกุล :นางบุญเพียง ทันหาทรัพย์
ตำแหน่ง :ผช. (จนท.บันทึกข้อมูล)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 3